ΦΕΚ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΑΕΔ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση διακοσίων πενήντα μίας (251) συνολικά οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

1) Εκατόν πέντε (105) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου
Εμπειροτεχνιτών.
2) Έξι (6) θέσεις, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πρακτικών
Εκπαιδευτών.
3) Τριάντα τρεις (33) θέσεις, κατηγορίας ΥΕ κλάδου
Προσωπικού Μαγειρείου.
4) Δεκαεννέα (19) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων − Αποθηκαρίων − Ιματιοφυλάκων.
5) Δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
6) Εβδομήντα μία (71) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/
ειδικότητας Προσωπικού Καθαριότητας.
7) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου/ειδικότητας
Φυλάκων − Νυχτοφυλάκων.
Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέ−
ση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου) των καταργούμενων θέσεων των περιπτώσεων
(6) και (7) θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των
προσόντων όλων των υπαλλήλων (μόνιμων και ΙΔΑΧ)
που υπηρετούν στους ανωτέρω κλάδους/ειδικότητες,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4172/
2013 και στην κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπ’ αριθμ.
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/2−8−2013 (ΦΕΚ 1914 Β΄) υπουργική
απόφαση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (1)−(5) καταρ−
γείται το σύνολο των θέσεων (καλυμμένων και κενών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *