Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ

Kαραούλης Γιώργος      ΠΡΟΕΔΡΟΣ 6976244130

Δημητρίου Σοφία  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6976240756

Κουρομιχελάκη Άννα    Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         6977782550

Ρίζος Κωνσταντίνος      ΤΑΜΙΑΣ      6957200958

Μακράκης Γιώργος Μέλος 6973309354

Σπύρου Σπύρος Μέλος 6974663496

Ζολώτα Ανδρονίκη Μέλος 6944221531

Θεολόγου Φωτεινή Μέλος 6944240708

Παπαοικονόμου Δημήτριος Μέλος 6942484582

Καράγιωργας Ευθύμιος Μέλος 6974908360

Μιχαλιός Ιωάννης Μέλος 6944161233

ΟΝΟΜ/ΝΟ   E MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Kαραούλης Γιώργος ΠΡΟΕΔΡΟΣ geokaraoulis@yahoo.gr
g.karaoulis@oaed.gr
6976244130
Δημητρίου Σοφία ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ s_t_dimitriou@yahoo.gr
s.dimitriou@oaed.gr
6976240756
Κουρομιχελάκη Άννα Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ a.kouromixelaki@oaed.gr 6977782550
Ρίζος Κωνσταντίνος ΤΑΜΙΑΣ krizos@oaed.gr 6957200958
ΜΕΛΗ:
Μακράκης Γιώργος makrakis3@gmail.com 6973309354
Σπύρου Σπύρος   s.spyrou@oaed.gr 6974663496
Ζολώτα Ανδρονίκη   azolota@oaed.gr 6944221531
Θεολόγου Φωτεινή   theolfo@gmail.com 6944240708
Παπαοικονόμου Δημήτριος   papaikonomou@oaed.gr 6942484582
Καράγιωργας Ευθύμιος   e.karagiorgas@oaed.gr 6974908360
Μιχαλιός Ιωάννης   imihalios@oaed.gr 6944161233